Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 1018 /TB-SGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2020 về Lịch phát sóng dạy học qua truyền hình, giảng dạy kiến thức học kỳ II năm học ...